Home

Godsdiensthistoricus en theoloog Annine van der Meer.
Godsdiensthistoricus en theoloog Annine van der Meer.

Dr. Annine van der Meer is historicus, theoloog en symbooldeskundige. Zij schreef een aantal gezaghebbende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen én hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving. Onder His-Story delft zij Her-Story op ten einde Our-Story te schrijven. Waar nodig, vult zij het gevestigde vrouw- en mensbeeld aan teneinde gelijkwaardigheid, harmonie, balans en vrede voor de wereld te bereiken. Al in 2008 richt zij de stichting Pansophia op als school van Wijsheid in de 21eeeuw, een school die bewustwording, spiritualiteit en de kracht van vrouwen verbindt. Annine is zowel nationaal als internationaal een veelgevraagd spreker. Zij geeft wereldwijd lezingen die het gehele terrein van vrouwenstudies op een geïntegreerde en interdisciplinaire wijze omvatten.

In juli 2010 worden in het Manifest Female Energy 33 wereldvrouwen onderscheiden waaronder Isabelle Allende, Karin Armstrong en Marianne Williamson. Onder de zes Nederlandse gedecoreerden bevindt zich naast Irene van Lippe Biesterfeld en Neelie Kroes ook Annine van der Meer. Volgens het Manifest zijn de 33 wereldvrouwen door de vrouwelijke energie geïnspireerd. Zij leveren een bijdrage aan veranderingsprocessen in de wereld; een nieuwe wereld waarin vrouwelijke en mannelijke energieën elkaar wederzijds inspireren en samen naar een nieuwe krachtige en creatieve spirituele wereldorde toe groeien.

uk_vlag  Dr. Annine van der Meer is a historian, theologian and symbolist. She has written several authoritative books on the hidden history of the feminine and of women and their forgotten contribution to evolution and civilisation, digging Her-Story out from under His-Story in order to write Our-Story. Where necessary, she balances the established image of woman and man for the purpose of achieving equality, harmony, balance and peace for the world. In 2008 she set up  the Pansophia foundation as a school of Wisdom in the 21st century, where the raising of consciousness, spirituality and empowerment of women are combined. As a speaker, Annine is very much in demand both in the Netherlands and internationally. She lectures comprehensively on women’s studies all over the world in an integrated and interdisciplinary manner.

De missie

Lezingen, cursussen en boeken van Annine van der Meer hebben tot doel vergeten vrouwelijke aspecten uit ons collectieve verleden opnieuw bewust te worden en innerlijk te ervaren. Pas als de vrouwelijke aspecten in en buiten ons weer in hun oorspronkelijke evenwicht met de mannelijke kwaliteiten komen, ontstaat er een nieuwe balans. Het werk van Annine van der Meer is erop gericht aan deze bewustzijnsverandering bij te dragen.
Daartoe brengt zij langs wetenschappelijke weg het moederland in kaart (zie volgende button). Want wanneer vrouwen en mannen zich de moederlandse waarden van onderlinge verbinding en eenheid herinneren, kunnen zij die opnieuw in het hier en nu implanteren. Dan komt wat zoek is geraakt in het vaderland, weer terug in mens en samenleving: in mensenland.

 


sleeping ladyDe afbeelding rechts bovenin de website toont de wereldberoemde ‘Sleeping Lady’ uit Malta. Zij staat symbool voor de vrouwelijke binnenkant in de mens, zij symboliseert de verbinding tussen intuitie en ratio. Zij is bezig wakker te worden. Met haar ontwaken komt er een nieuwe Yinkracht in de verdeelde wereld die verbinding en eenheid zal brengen.